قوانین و شرایط لایو درس

در لایو درس

لایودرس یک مرجع تخصصی برای برنامه نویسی است که با هدف آموزش برنامه نویسی به صورت پروژه محور راه انداری شده است. هدف لایودرس ورود به بازار کار است بطوری که پس از یادگیری دوره های لایودرس خواهید توانست به سادگی وارد بازار کار زبان برنامه نویسی دلخواهتان شوید.

لایودرس یک مرجع تخصصی برای برنامه نویسی است که با هدف آموزش برنامه نویسی به صورت پروژه محور راه انداری شده است. هدف لایودرس ورود به بازار کار است بطوری که پس از یادگیری دوره های لایودرس خواهید توانست به سادگی وارد بازار کار زبان برنامه نویسی دلخواهتان شوید.